fbpx

Betingelser

1. Accept af abonnement og betingelser
1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) accepteres ved oprettelse og gælder mellem SalesHero ApS, CVR-nummer 41248998, Andkærvej 19D, 7100 Vejle herefter “SalesHero” og dig som kunde.
2. Abonnementsbetingelser for SalesHero
2.1. SalesHero tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed business to business.
2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.
2.3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af SalesHero og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.
3. Brug af SalesHero
3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende SalesHero. Denne ret gælder udelukkende for dig og dine kollegaer, og SalesHero må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til SalesHero, eller som bruger dit login.
4. Pris og betalingsbetingelser
4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af SalesHero.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.
4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.
4.3. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du os automatisk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet på dit kort. Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste faktura e-mail.
5. Fortrydelsesret
5.1. SalesHero udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.
6. Opsigelse og abonnementsfornyelse
6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes. Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i SalesHero via fanebladet “Jeres abonnement” under “Forretningsindstillinger”.
6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementsperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.
6.3. Du kan til enhver tid kontakte hej@SalesHero.dk for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.
6.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet at betale for Tjenesten, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.
6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.
6.6. Såfremt din betaling er udeblevet, for eksempel ved manglende dækning på din konto, forbeholder vi os retten til at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.
6.7. Vi forbeholder os retten til at opsige Kundens abonnementet uden varsel ved Kundens konkurs eller insolvens.
6.8. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.
7. Overdragelse
7.1. Vi forbeholder os retten til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data.
8. Kundens data
8.1. Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i SalesHero. Derudover ejer du som Kunde egne data i SalesHero. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.
8.2. SalesHero giver dig mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. Du accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af dig inden dit betalende eller gratis abonnement ophører.
8.3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af SalesHero.
8.4. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere salgsstyrings-tjenester i SalesHero, prissætte SalesHero og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.
8.5. Vi kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
8.6. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataen er anonym, og du vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret.
8.7. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber. For mere information om de betalingsselskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser.
9. Kundens adgang til egne data
9.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din egen konto og data.
9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
9.3. Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.
10. Opdateringer og driftsstabilitet
10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på SalesHero. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til SalesHero og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for SalesHero, men garanterer ikke for denne.
11. Kundens brug af SalesHero
11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.
12. Ansvar
12.1. SalesHero fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
12.2 SalesHero er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på SalesHero, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for SalesHeros kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.
12.3 Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af SalesHero.
12.4. Brug af SalesHero, herunder SalesHero support og anden kommunikation med SalesHero skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og SalesHero kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.
12.5. Information på vores website eller i vores SalesHero skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.
13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
13.1. Vi har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til SalesHero samt alt materiale på vores websites og i SalesHero. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til SalesHero eller andet materiale på websitet eller SalesHero til dig som kunde.
14. Tvister
14.1. Opstår der uenighed mellem kunden og SalesHero, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Kolding som første instans.

Definitioner
Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af SalesHero. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte tilbud, winrate på tilbud og lignende).
Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.
Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i SalesHero såsom kundedatabaser, tilbud og andre former for produktionsdata og dokumenter.
Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

SalesHero

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få de seneste produktnyheder fra SalesHero. Så går du aldrig glip af en vigtig nyhed.

Marketing samtykke

Tak for din tilmelding!